kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Wspólnota mieszkaniowa administratorem danych osobowych

Czy wspólnota mieszkaniowa przetwarzająca dane osobowe właścicieli lokali zawartych w kartotekach, skorowidzach, księgach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych jest administratorem danych osobowych i stosuje się do niej wymagania przepisów ochrony danych osobowych.

Odpowiedź brzmi, tak wspólnota mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych i stosuje się do niej wymagania przepisów ochrony danych osobowych z wszelkimi konsekwencjami prawnymi.

Wspólnota mieszkaniowa, którą stanowi ogół właścicieli lokali wchodzących w skład określonej nieruchomości jest administratorem danych dotyczących tych osób i obowiązana jest stosować takie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzania danych osobowych.

W szczególności wspólnota jest zobowiązana zabezpieczyć dane, które przetwarza przed ich udostępnieniem osobom niepożądanym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetworzeniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zmienieniem.

Stwierdzenie nieprawidłowości w zakresie wypełniania obowiązków związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych, stwarza podstawę do nałożenia na administratora danych (wspólnotę mieszkaniową) decyzji nakazującej usunięcie tych uchybień. Wspólnota mieszkaniowa jako administrator danych osobowych będzie odpowiedzialna za przetwarzanie zgodne z prawem nawet, jeśli administrator danych powierzył innemu podmiotowi przetwarzanie tych danych.

Podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy powierzenia (np.zarządca)  będzie odpowiadał za przetwarzanie niezgodne z tą umową.

Podmiotem, któremu wspólnota najczęściej powierza przetwarzanie danych osobowych jest zarządca nieruchomości, który na podstawie zawartej ze wspólnotą umowy zarządza nieruchomością. Wykonując obowiązki związane z wykonywaniem umowy, zarządca niewątpliwie przetwarza dane osobowe.

Zarząd Wspólnoty podpisując umowę z zarządcą powinien zadbać o zabezpieczenie w umowie kwestii przetwarzania danych osobowych w umowie zawartej z zarządcą.

Spis właścicieli lokali tworzących wspólnotę i wielkości przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej, spis osób wynajmujących dodatkowe miejsca parkingowe na nieruchomości wspólnej zawarte w rejestrach czy innych zbiorach ewidencyjnych, zgromadzone następnie w teczce czy segregatorze stanowią zbiór danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Reasumując każda wspólnota jest administratorem danych osobowych i ponosi odpowiedzialność za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. W przypadku powierzenia zarządu nieruchomością firmie zewnętrznej wspólnota jako administrator danych osobowych powinna zadbać, aby zarządca jako przetwarzający  w związku z wykonywaniem zleconych mu czynności respektował przepisy o ochronie danych osobowych.

One comment

  1. A czy gestor sieci energetycznej lub gazowej jest obowiązany udzielić danych (co do indywidualnego stanu zadłużenia innego członka wspólnoty) członków wspólnoty którzy nie płacą (w zakresie kwot oraz imienia i nazwiska członka wspólnoty) w przypadku podpisania jednej umowy przez wszystkich współwłaścicieli którzy muszą rozliczać się między sobą na podstawie podliczników, a faktura wystawiana jest jedna zbiorcza, obciąża nas solidarnie. Chciałbym pozwać pozostałych członków wspólnoty ale nie wiem w jakim zakresie bo nie wiem kto dokladnie nie płaci i ile

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: