kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy

Piotr Kowalski przyjął od małżenstwa Julii i Michała Nowaków zamówienie na wykonanie mebli kuchennych na wymiar. Pracownicy Piotra Kowalskiego na miejscu w mieszkaniu Nowaków pobrali dokładne wymiary i uzgodnili projekt wykonawczy. W następstwie czego podpisana została umowa o dzieło precyzująca wszystkie istotne dla realizacji zamówienia elementy.

Zamówienie zostało zrealizowane, kuchnia przez zamawiających odebrana. Do szczęśliwej finalizacji została jedynie spłata ostatniej raty umówionego za kuchnię wynagrodzenia. Niestety małżeństwo Nowak popadło w tarapaty finansowe i nie mogło uregulować długu.

Piotr Kowalski po bezskutecznych próbach odzyskania swojej należności zdecydował się wejść na drogę sądową w celu wyegzekwowania swojej wierzytelności.

Pozew został skierowany przez powoda przeciwko małżonkom solidarnie o zapłatę zaległej raty za wykonanie mebli. Rozpoczął się proces, który na celu miał zaspokojnie roszczeń wykonawcy.

Jak przebiegał proces i jakie zapadło rozstrzygnięcie w tej sprawie nie ma już dla nas znaczenia.

Historia została przytoczona dla przedstawienia wam jednej z podstaw przetwarzania danych osobowych. Jak się zapewne domyślacie podstawą tą jest zawarta między stronami umowa.

Przetwarzanie danych jest dopuszczalne, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie czyli zbieranie, modyfikowanie, przechowywanie danych jest konieczne w każdym przypadku, gdy chcemy zawrzeć umowę. Na przykład taką, jak bohaterowie naszej historii. Nie ma przeszkód, aby umowa została zawarta drogą elektroniczną, co powszechne jest przy kupowaniu towarów przez internet.

Warunkiem zastosowania omawianej przesłanki jest istnienie umowy łączącej tego, czyje dane są przetwarzane, z tym, kto te dane przetwarza.

Dane osobowe przetwarzane w związku z zawieraniem i wykonywaniem umowy mogą być przechowywane aż do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu. Chodzi o przechowywanie danych w zakresie uzasadnionym ze względu na ewentualny spór z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Tak więc w naszej historii Piotr Kowalski, po bezowocnym oczekiwaniu na ostatnią ratę wynagrodzenia, zmuszony był użyć danych swoich kontrahentów do dochodzenia przeciwko nim roszczeń związanych z realizacją umowy.

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o umowę jak sie okazuje jest przetwarzaniem rozciągniętym w czasie, nawet jeśli realizacja umowy przebiegła bez zakłóceń dane mogą być przechowwane do czasu wygaśnięcia roszczeń z jej tytułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: