Przedsiębiorco czy chciałbyś zmienić twój regulamin

Niedawno na łamach niniejszego bloga poruszaliśmy kwestię regulaminu, którego udostępnienie należy do obowiązków przedsiębiorcy internetowego. Kwestia, którą rozważymy w niniejszym wpisie jest możliwość zmiany takiego regulaminu. Powszechne, jak się wydaje, są praktyki umieszczania w regulaminach klauzul wprowadzających możliwość zmiany takiego regulaminu. Niestety kwestia zmiany regulaminu raz udostępnionego nie jest ani oczywista ani łatwa do rozstrzygnięcia.

W doktrynie panuje zgodność, iż zmiana już istniejącego regulaminu powinna posiadać odpowiednią podstawę prawną tj. albo przepis prawa albo odpowiednią klauzulę umowną. Natomiast w przypadku serwisów świadczących usługi konsumentom klauzula dotycząca zmiany regulaminu będzie podlegała weryfikacji pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi klauzul abuzywnych. Za niedozwolony w tym kontekście należy uznać zapis uprawniający przedsiębiorcę internetowego do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w regulaminie.

W rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się całkiem pokaźna grupa klauzul dotycząca omawianej zmiany wzorca. Analiza tychże klauzul prowadzi do wniosku, iż zawsze abuzywne będą klauzule czysto blankietowe to znaczy przewidujące możliwość zmiany regulaminu, ale bez wskazania dodatkowych okoliczności lub ważnych przyczyn, które takowe zmiany by uzasadniały.

Niemniej jednak, nawet z taką wiedzą nie zawsze łatwo jest określić te ważne przyczyny na tyle precyzyjnie by gwarantowały bezpieczeństwo i na tyle szeroko by pozostawiały swobodę zmiany. Powinniśmy jednak pamiętać, aby unikać sformułowań typu “ważne warunki ekonomiczne” czy też “ważne przyczyny marketingowe”, które to są na tyle ogólne i szerokie, iż mogłyby również zostać ocenione, jako abuzywne. Przyczyny muszą być skontretyzowane, co finalnie ma zabezpieczać konsumenta przed wprowadzaniem do regulaminów niekorzystnych dla nich zmian.

W kontekście powyższych rozważań moim zdaniem, klauzula przewidująca możliwość zmiany regulaminu w przypadku zmiany prawa będzie zgodna z prawem. W przeciwnym wypadku usługodawca powinien rozwiązać dotychczasowe umowy i nawiązać nowe w oparciu o regulaminy uwzględniające zmiany w prawie, co wydaje się absurdalnym rozwiązaniem.

SOKiK dotychczas nie uznał za niedozwolone klauzul wprowadzających możliwość zmiany regulaminu w przypadku wprowadzenia przez przedsiębiorcę nowych usług czy nowych funkcjonalności.

W przypadku, gdy już decydujemy się na zmiany wzorców umownych, regulaminów serwisów internetowych musimy pamiętać, aby dochować należytej staranności i pamiętać o poinformowaniu konsumenta o planowanych zmianach z wyprzedzeniem. Nowy regulamin powinien być konsumentowi udostępniony, jak również konsument nieakceptujący wprowadzonych zmian powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy. Jednakże takie wypowiedzenie nie powinno naruszać już praw nabytych przez konsumenta np. możliwości korzystania z usługi w zakresie przez niego już opłaconym.

Na tle powyższych rozważań widzimy, iż możliwość zmiany raz udostępnionego regulaminu nie jest rzeczywiście zabiegiem ani prostym ani oczywistym. Niestety w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa UOKiK znalazło się już niemało klauzul dotyczących omawianej tu problematyki. Dowodzi to, iż bezwzględnie należy unikać klauzul blankietowych, tworzenia regulaminów niedopracowanych, gdyż w praktyce jak widzimy możemy mieć później ogromne problemy z wprowadzeniem satysfakcjonujących nas zmian.

 

Przedsiębiorco jaki jest twój regulamin

Każdy przedsiębiorca prowadzący biznes w internecie ma świadomość różnych formalności, których należy dopełnić. I chociaż biznes internetowy jest dużo bardziej odformalizowany niż ten prowadzony w realu jednak i on wymaga spełnienia szeregu obowiązków.

Jednym z takich obowiązków jest napisanie regulaminu dla usług świadczonych przez internet. Przepisy mówią, iż usługa świadczona drogą elektroniczną to taka usługa, która jest świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość). W tym zakresie mieści się również zawieranie umów drogą elektroniczną, mimo, iż wykonanie świadczenia odbywać się może w realu.

Każdy więc przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć świadczenie usług w internecie czy też sprzedawać za jego pośrednictwem towary musi udostępnić na swojej stronie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Przepisy określają niezbędne elementy takiego regulaminu, ale oczywiście nie ma przeszkód, aby zawierał on również inne ważne zagadnienia. Niezbędne elementy to przede wszystkim określenie rodzaju i zakresu świadczonych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów, tryb postępowania reklamacyjnego.

Patrząc na witryny internetowe, w ramach których świadczone są usługi drogą elektroniczną, sprzedawane towary itd. większość z nich posiada przedmiotowy regulamin.

Regulaminy, warunki korzystania z usług są to dokumenty stanowiące umowę, która reguluje relacje pomiędzy usługodawcą internetowym a użytkownikiem. Jednakże, co istotne takie regulaminy nie są uzgadniane indywiduanie w przeciwieństwie do umów tradycyjnych. Postanowienia regulaminów są niejako narzucane usługobiorcy przez przedsiębiorcę internetowego. Użytkownik może je albo zaakceptować albo zrezygnować z usługi.

Na rynku usług internetowych przybywa przedsiębiorców, przybywa też i usług. Na wszystkich ciąży obowiązek sporządzenia wyżej wymienionego regulaminu. Bywa, że przedsiębiorcy najpierw uruchamiają usługę a potem sporządzają regulaminy lub sporządzają regulaminy  doraźne, aby potem je zmieniać. Jednak ani jedno ani drugie rozwiązanie nie będzie zgodne z prawem. Jednocześnie rejestr klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa UOKiK zawiera szereg postanowień dotyczących zmian regulaminów, które zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne.

W następnym wpisie postaram się zająć zasygnalizowaną problematyką zmiany regulaminu zwłaszcza w kontekście wydanych w tym zakresie orzeczeń SOKiK.