Przedsiębiorco czy chciałbyś zmienić twój regulamin

Niedawno na łamach niniejszego bloga poruszaliśmy kwestię regulaminu, którego udostępnienie należy do obowiązków przedsiębiorcy internetowego. Kwestia, którą rozważymy w niniejszym wpisie jest możliwość zmiany takiego regulaminu. Powszechne, jak się wydaje, są praktyki umieszczania w regulaminach klauzul wprowadzających możliwość zmiany takiego regulaminu. Niestety kwestia zmiany regulaminu raz udostępnionego nie jest ani oczywista ani łatwa do rozstrzygnięcia.

W doktrynie panuje zgodność, iż zmiana już istniejącego regulaminu powinna posiadać odpowiednią podstawę prawną tj. albo przepis prawa albo odpowiednią klauzulę umowną. Natomiast w przypadku serwisów świadczących usługi konsumentom klauzula dotycząca zmiany regulaminu będzie podlegała weryfikacji pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi klauzul abuzywnych. Za niedozwolony w tym kontekście należy uznać zapis uprawniający przedsiębiorcę internetowego do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w regulaminie.

W rejestrze klauzul niedozwolonych znajduje się całkiem pokaźna grupa klauzul dotycząca omawianej zmiany wzorca. Analiza tychże klauzul prowadzi do wniosku, iż zawsze abuzywne będą klauzule czysto blankietowe to znaczy przewidujące możliwość zmiany regulaminu, ale bez wskazania dodatkowych okoliczności lub ważnych przyczyn, które takowe zmiany by uzasadniały.

Niemniej jednak, nawet z taką wiedzą nie zawsze łatwo jest określić te ważne przyczyny na tyle precyzyjnie by gwarantowały bezpieczeństwo i na tyle szeroko by pozostawiały swobodę zmiany. Powinniśmy jednak pamiętać, aby unikać sformułowań typu “ważne warunki ekonomiczne” czy też “ważne przyczyny marketingowe”, które to są na tyle ogólne i szerokie, iż mogłyby również zostać ocenione, jako abuzywne. Przyczyny muszą być skontretyzowane, co finalnie ma zabezpieczać konsumenta przed wprowadzaniem do regulaminów niekorzystnych dla nich zmian.

W kontekście powyższych rozważań moim zdaniem, klauzula przewidująca możliwość zmiany regulaminu w przypadku zmiany prawa będzie zgodna z prawem. W przeciwnym wypadku usługodawca powinien rozwiązać dotychczasowe umowy i nawiązać nowe w oparciu o regulaminy uwzględniające zmiany w prawie, co wydaje się absurdalnym rozwiązaniem.

SOKiK dotychczas nie uznał za niedozwolone klauzul wprowadzających możliwość zmiany regulaminu w przypadku wprowadzenia przez przedsiębiorcę nowych usług czy nowych funkcjonalności.

W przypadku, gdy już decydujemy się na zmiany wzorców umownych, regulaminów serwisów internetowych musimy pamiętać, aby dochować należytej staranności i pamiętać o poinformowaniu konsumenta o planowanych zmianach z wyprzedzeniem. Nowy regulamin powinien być konsumentowi udostępniony, jak również konsument nieakceptujący wprowadzonych zmian powinien mieć możliwość wypowiedzenia umowy. Jednakże takie wypowiedzenie nie powinno naruszać już praw nabytych przez konsumenta np. możliwości korzystania z usługi w zakresie przez niego już opłaconym.

Na tle powyższych rozważań widzimy, iż możliwość zmiany raz udostępnionego regulaminu nie jest rzeczywiście zabiegiem ani prostym ani oczywistym. Niestety w rejestrze klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Prezesa UOKiK znalazło się już niemało klauzul dotyczących omawianej tu problematyki. Dowodzi to, iż bezwzględnie należy unikać klauzul blankietowych, tworzenia regulaminów niedopracowanych, gdyż w praktyce jak widzimy możemy mieć później ogromne problemy z wprowadzeniem satysfakcjonujących nas zmian.

 

Ochrona danych osobowych w sieci

Z przeprowadzonej przez Komisję Europejską (KE) ankiety na temat nastrojów związanych z ochroną danych w UE wynika, że 2/3 obywateli Unii Europejskiej (UE) obawia się wykorzystywania ich danych bez ich zgody, a 90% uważa, że prawo ochrony danych osobowych powinno być jednakowe w całej wspólnocie. 25 stycznia 2012r KE przedstawiła projekt reformy przepisów o ochronie danych z 1995 r.

Propozycje mają na celu wzmocnienie prawa do prywatności w Internecie. Ich wprowadzenie umożliwi Europejczykom skuteczną kontrolę nad przetwarzaniem i wykorzystywaniem ich danych osobowych. Na propozycje składają się dwa wnioski ustawodawcze: rozporządzenie dotyczące ogólnych ram ochrony danych oraz dyrektywa określająca zasady przetwarzania danych na potrzeby zapobiegania i ścigania przestępstw przez wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych