Kurator sądowy przetwarza dane osobowe

Kurator sądowy czuwa, opiekuje się, kontroluje oraz nadzoruje. Ten, kto został oddany mu pod opiekę raczej musiał popaść w konflikt z prawem. Najogólniej rzecz ujmując zadania kuratorów polegają na wykonywaniu orzeczeń sądowych. Do zadań kuratorów sądowych w szczególności należy sprawowanie dozorów, nadzorów w sprawach nieletnich czy wywiadów środowiskowych oraz wiele innych związanych z tymi głównymi.

Z wykonywaniem tych danych wiąże się szeroko pojęte przetwarzanie danych osobowych osób, które zostały oddane kuratorowi pod nadzór czy dozór czy zbierane w toku wywiadów środowiskowych. Oczywistym jest, że dane te często są danymi wrażliwymi. Ustawa o ochronie danych osobowych definiuje dane wrażliwe i ustanawia dla ich przetwarzania dużo ostrzejsze rygory niż dla danych zwykłych.

Sytuacja kuratorów nie jest jednak, jeśli chodzi o tematykę ochrony danych osobowych ani łatwa ani klarowna. Z jednej strony mnogość obowiązków i zadań kuratorskich i potrzeba przetwarzania w związku z nimi danych wrażliwych a z drugiej brak wyraźnych upoważnień do przetwarzania tych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

GIODO od lat sygnalizował problem w zakresie potrzeby doprecyzowania przepisów prawa tak, aby zapewnić odpowiednie podstawy prawne w zakresie przetwarzania przez kuratorów danych szczególnie tych wrażliwych w związku z wykonywaniem prawem przewidzianych zadań.

Niestety nowelizacji przepisów w dalszym ciągu nie ma, kuratorzy  muszą więc sobie radzić w dotychczasowym  stanie prawnym, co nie zawsze jest łatwe, bo mnożą się kolejne przepisy nakładające na nich nowe obowiązki np. w zakresie wymiany informacji w samorządach. Przepisy oczywiście również nie precyzują w jakim zakresie oraz trybie i jak taka wymiana miałby przebiegać.

Osobiście widzę nadzieję w pakiecie przepisów unijnych finalizowanych aktualnie w UE, których obowiązkowe wdrożenie zmusi do uporządkowania zasygnalizowanych powyżej problemów.