kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Regulamin serwisu

REGULAMIN www.przetwarzaniedanych.pl

 • 1. Postanowienia ogólne
 1.  Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pośrednictwem witryny internetowej www.przetwarzaniedanych.pl zwaną dalej „Serwis” lub „Blog”, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców, będących osobami fizycznymi.
 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,  ·a w szczególności przepisy:
 1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121);
 2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  z dnia 9 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),
 3. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683)
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
 1. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która może zlecać Usługi.
 2. Konsument– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych z Usługodawcą (w tym zawierająca Umowę) niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Usługodawca Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Malicka, ul. Ryn Solny 1, 22-400 Zamość, NIP: 1131754993, Tel. +48 506 409 691
 4. Usługi – usługi wykonywane bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w szczególności za pośrednictwem Serwisu lub poczty elektronicznej przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na umożliwieniu przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Bloga, dodawania komentarzy, umożliwieniu Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Bloga i otrzymywaniu w ramach usługi nowych artykułów publikowanych na Blogu.
 5. Umowa -umowa świadczenia Usług, zawierana przez Strony na odległość.
 6. Strony – Usługobiorca i Usługodawca.
 7. Serwis lub Blog – system informatyczny witryny internetowej przetwarzniedanych.pl , za pośrednictwem których Usługodawca prowadzi blog prawniczy o tematyce ochrony danych osobowych oraz świadczy Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 2.     Świadczenie usług drogą elektroniczną.
 1. Świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Świadczone usługi obejmują:
 3. Przeglądanie stron Usługodawcy, w tym możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści Bloga,
 4. Dodawanie komentarzy zamieszczanych na Blogu przez każdego użytkownika sieci Internet bez konieczności rejestracji,
 5. Umożliwienie Usługobiorcom zapisu na listę subskrybentów Bloga i otrzymywanie w ramach usługi nowych artykułów publikowanych na Blogu,
 6. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w tym przed Zleceniem Usługi, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronach Usługodawcy.
 • 3. Zawarcie umowy świadczenia usług
 1. Zawarcie umowy świadczenia Usług, o których mowa w § 2 ust 2 pkt a następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania treści bloga lub komentarza do bloga).
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w § 2 ust 2 pkt b następuje w momencie wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy komentarza do określonego artykułu. Do zawarcia umowy konieczne jest podanie:
  • nazwy Usługobiorcy, którą może być imię, nazwisko lub pseudonim
  • adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 2 pkt 2 c następuje przez podanie adresu poczty elektronicznej w formularzu zapisu na newsletter, zamieszczonym na Blogu.
 • 4. Subskrypcja Bloga
 1. Subskrypcja Bloga następuje przez podanie przez Usługobiorcę adresu poczty elektronicznej w formularzu zamieszczonym w witrynie internetowej www.przetwarzaniedanych.pl . Podanie adresu elektronicznego w celu zamówienia usługi subskrypcji bloga oznacza zgodę na przesyłanie na wskazany adres elektroniczny treści publikowanych na Blogu.
 2. Klient niezwłocznie po podaniu adresu poczty elektronicznej otrzymuje wiadomość e-mailową z linkiem, którego kliknięcie powoduje potwierdzenie i uruchomienie subskrypcji. Z tą chwilą subskrypcja jest dokonana.
 3. Subskrypcja jest bezpłatna.
 4. Dostęp do subskrypcji nie wymaga rejestracji w Serwisie.
 5. Usługobiorca ma w każdym momencie możliwość rezygnacji z subskrypcji Bloga przez kliknięcie na znajdujący się w przesłanej wiadomości link z opcją wypisania się.
 • 5. Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Usługobiorca, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
 1. W celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w § 4 ust. 1 powyżej, Konsument powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego z wykorzystaniem danych kontaktowych Usługodawcy, wysyłając stosowne pismo listownie na adres siedziby Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres kancelaria@przetwarzaniedanych.pl .
 2. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy, określonego w § 4 ust. 1, wystarczające jest wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi uprawnienia do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Usługobiorcom niebędącym Konsumentami.
 • 6. Zasady zamieszczania komentarzy w Serwisie
 1. Niedopuszczalne zamieszczanie w serwisie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
 • Wulgaryzmów
 • Obraźliwych sformułowań
 • Treści naruszających prawa autorskie osób trzecich
 • Treści naruszających dobra osobiste osób trzecich
 1. Usługodawca zastrzega, że nie będzie zamieszczał komentarzy zawierających treści niezgodne z prawem oraz wymogami określonymi w Regulaminie.
 • 7. Prawa autorskie
 1. Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w Serwisie należą do Usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880).
 2. Żaden z utworów w całości jak i części (informacja prawna, artykuł, opinia prawna i inne treści) znajdujący się na stronie Serwisu a także pozyskany przez Usługobiorców w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 3. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Usługodawcy z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być dochodzone na drodze sądowej.
 • 8. Przetwarzanie danych osobowych
 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Usługobiorców zawiera Polityka Prywatności zamieszczona na stronie Serwisu.
 • 9. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy przesyłać na adres Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Malicka, ul. Rynek Solny 1, 22-400 Zamość, adres e-mail: kancelaria@przetwarzaniedanych.pl.
 1. Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Usługobiorcy w szczególności wskazanie jego adres elektronicznego. Ponadto niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania.
 2. W ciągu 14 dni roboczych od dnia doręczenia reklamacji na adres wskazany w ust. 1, Usługodawca rozpatrzy reklamację w ten sposób, iż wyśle odpowiedź na adres wskazany w ust. 2. zawierającą propozycję załatwienia reklamacji. Jeśli Usługodawca wezwał Usługobiorcą do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.
 3. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Usług, m.in. poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów prowadzi Prezes UOKiK, dostępny pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 4. Konsument może także złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. Jednocześnie zwracamy uwagę, że do skorzystania z drogi pozasądowego załatwienia sprawy konieczna jest zgoda obu stron.
 • 10. Rozwiązanie umowy
 1. Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług określonych w Regulaminie rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.
 2. Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki została zawarta.
 3. Użytkownik może zrezygnować z Usługi subskrypcji Bloga w każdym czasie.

 

 • 11.  Postanowienia końcowe
 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca informuje, iż w zakresie świadczonych Usług stosuje Zasady Etyki Zawodowej Radcy Prawnego.
 2. Umowy z Usługobiorcą są zawierane w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego,  ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.).
 5. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej, w tym w formacie PDF, na stronie przetwarzaniedanych.pl .
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść niniejszego Regulaminu lub nałożenia na Usługodawcę określonych obowiązków przez organy państwa, zmiany danych Usługodawcy, a także w celu usprawnienia działania Bloga i obsługi Usługobiorców, poprawy ochrony prywatności Usługobiorców i zapobieganiu nadużyciom.
 7. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu zostanie on umieszczony na stronie Serwisu wraz z jednoczesnym poinformowaniem Usługobiorców o fakcie udostępnienia nowej wersji.
 8. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2018 r.

Mariola Malicka

Prawnik / Audytor RODO

Tematyką w zakresie ochrony danych osobowych zajmuję się od kilku już lat. Szczególnie interesuje mnie prawo internetu i nowe technologie… [Więcej >>>]

Zapisz się do naszego newsleterra

Partner bloga

LexMonitor