kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA www.przetwarzaniedanych.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usługi Newsletter

(dalej „Usługa”).

 1. Usługa świadczona jest drogą elektroniczną Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Malicka, ul. Rynek Solny 1, 22-400 Zamość, NIP: 1131754993, Tel. +48 506 409 691
   (dalej: „Kancelaria”).
 2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.).

 1. USŁUGA NEWSLETTER
 2. Świadczenie Usługi polega na przesyłaniu przez Kancelarię na podany przez Użytkownika

adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji w formie listu elektronicznego (e-mail) treści publikowanych na Blogu jako wpisy lub artykuły (dalej „Newsletter ”). Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 1. Newsletter zawiera informacje prawne, opinie prawne Kancelarii a także komentarze do publikacji prasowych, może zawierać także informacje handlowe dotyczące usług Kancelarii.
 2. Usługa świadczona jest dla osób którzy wyrazili chęć otrzymywania Newslettera i podały w tym celu adres e-mail (zwanych dalej: „Użytkownikami”). Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Newslettera Kancelarii.
 3. Aby otrzymywać Newsletter Kancelarii, Użytkownik:
 • podaje swój adres email w stronie www.przetwarzaniedanych.pl w sekcji Newsletter
 1. Kancelaria na podany adres e-mail prześle powitalną wiadomość elektroniczną wraz z Regulaminem.
 2. Subskrypcja Newslettera rozpoczyna się z chwilą dokonania jego zamówienia.
 3. Korzystanie z Usługi jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Wysyłanie Newslettera może być w każdym momencie anulowane przez Użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez użycie linka „rezygnuję” znajdującego się w stopce każdego otrzymanego Newslettera.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Świadczenie Usługi odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,

zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) i automatycznych systemów wywołujących zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

 1. W celu właściwego korzystania z Usługi Użytkownik powinien posiadać:
 • komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (np. Internet Explorer 10, FireFox 3, Opera 10, Chrome 4,Safari 6 lub nowsze) oraz dostęp do sieci Internet;
 • system operacyjny (taki jak np. iOS, Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze).
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu oraz polityką prywatności, dostępnymi na stronie przetwarzaniedanych.pl
 2. REKLAMACJE
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi mogą być zgłaszane:
 • na piśmie, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Malicka, ul. Rynek Solny 1, 22-400 Zamość,
 • pocztą elektroniczną, na adres: kancelaria@przetwarzaniedanych.pl .
 1. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres

e-mail, na który wysyłany jest Newsletter, oraz opcjonalnie adres korespondencyjny), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

 1. Składane przez użytkowników reklamacje Kancelaria zobowiązuje się rozpatrzyć w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
 2. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik składający reklamację zostanie powiadomiony na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.
 3. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 4. Spory sądowe rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 ze zm.).
 1. DANE OSOBOWE
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Kancelaria Radcy Prawnego Mariola Malicka, ul. Rynek Solny 1, 22-400 Zamość, adres e-mail:kancelaria@przetwarzaniedanych.pl.
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci

wysyłki Newslettera, w tym rozpatrywania reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usługi Newslettera.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania umowy, polegającej na świadczeniu przez Kancelarię drogą elektroniczną usługi w postaci wysyłki Newslettera.
 2. Dostęp do danych Użytkowników mają: pracownicy Kancelarii odpowiedzialni za obsługę usługi Newsletter oraz podmioty współpracujące z Kancelarią obsługujące systemy informatyczne konieczne do wysyłki Newslettera.
 3. Dane osobowe Użytkowników służące do wysyłki Newslettera będą przechowywane w przypadku, gdy Newsletter został zamówiony przez Użytkownika przez 2 lata od dnia rezygnacji.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia lub ograniczenia,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • przeniesienia danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez Kancelarię Państwa danych osobowych.
 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownicy mogą skontaktować się za pomocą adresu e-mail: kancelaria@przetwarzaniedanych.pl
 2. Dane Użytkowników nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania

zautomatyzowanych decyzji.

 1. ZMIANA REGULAMINU I DOSTĘP DO REGULAMINU
 2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów

prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu lub nałożenia na Kancelarię określonych obowiązków przez organy państwa  a także w celu usprawnienia świadczenia Usługi, poprawy ochrony prywatności Użytkowników i zapobieganiu nadużyciom. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera na adres poczty elektronicznej  (adres e-mail), podany podczas zamawiania Newslettera, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

Dodatkowo o treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Bloga aktualnej wersji Regulaminu.

 1. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego

zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu

poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie dokona rezygnacji z Usługi.

 1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem przetwarzaniedanych.pl  w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej Usługi następuje przez przesłanie Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach zamówienia Newslettera.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.06.2018 r.

Mariola Malicka

Prawnik / Audytor RODO

Tematyką w zakresie ochrony danych osobowych zajmuję się od kilku już lat. Szczególnie interesuje mnie prawo internetu i nowe technologie… [Więcej >>>]

Zapisz się do naszego newsleterra

Partner bloga

LexMonitor