kancelaria@przetwarzaniedanych.pl

Kancelaria na Facebooku

Kancelaria na Linkedin

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o przepis prawa

Przetwarzanie danych osobowych w oparciu o przepis prawa jest to przesłanka będąca odesłaniem do przepisów regulujących działalność niektórych podmiotów i instytucji, szczególnie ze sfery publicznej, pozwalających na wykorzystywanie przez nie informacji osobowych. Przepisy te stanowią lex specialis w stosunku do ustawy oochornie danych osobowych. Poniżej omówię szerzej tylko niektóre z tych regulacji.

Jedną z najbardziej rozbudowanych regulacji tego typu jest  Ordynacja podatkowa. Ustawa ta zawiera wiele przepisów odnośnie  gromadzenia oraz udostępniania danych osobowych.

Szczególne obowiązki spoczywają na bankach i innych instytucjach finansowych. Banki, na pisemne żądanie urzędów skarbowych, obowiązane są do  przekazywania informacji dotyczących numerów rachunków bankowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wykonujących wolny zawód oraz do przekazywania danych umożliwiających identyfikację posiadaczy tych rachunków.

 Wśród przepisów dotyczących zbierania danych osobowych przez administrację publiczną, należy również wymienić przepisy dotyczące funkcjonowania Policji, Urzędu Ochrony Państwa i innych służb.

Policja, z zachowaniem pewnych ograniczeń, może uzyskiwać informacje, w tym także tajnie i poufnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. Prawo to odnosi się do wszystkich informacji, w tym osobowych. Policja może również pobierać, gromadzić i wykorzystywać w celach wykrywczych i identyfikacyjnych odciski linii papilarnych, zdjęcia oraz inne dane o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego, a także o osobach o nie ustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość.

Dane osobowe są na szeroką skalę wykorzystywane w działalności ubezpieczeniowej.

Sądy, organy prokuratury, policji oraz inne organy i instytucje mają obowiązek, na wniosek zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych oraz w zakresie zadań wykonywanych przez te instytucje ubezpieczeniowe i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udzielać informacji oraz udostępniać materiały niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń oraz do określenia wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Z kolei służby statystyki publicznej zostały upoważnione do zbierania dla celów statystycznych i dla przygotowania prognoz demograficznych następujących danych o osobach fizycznych zamieszkałych na terenie Polski: – imiona i nazwisko, – płeć, – data i miejsce urodzenia, – obywatelstwo, – stan cywilny, – data zawarcia i ustania małżeństwa, – adres zamieszkania, – data zgonu, – identyfikator systemu ludności. Powyższe dane mogą być zbierane zarówno w sposób tzw. pierwotny (czyli od osoby, której dotyczą), jak i w sposób wtórny (od domownika albo pobierane z danych administracyjnych).

Omawiana przesłanka pozwala na przetwarzanie danych osobowych, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.Uprawnienie lub obowiązek, jak zostało to pokazane na powyższych przykładach mogą wynikać z przepisów należących do wielu dziedzin prawa.

 

2 comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: