Inteligentne liczniki energii a profil osobowy

 

Przetwarzanie danych osobowych to wszelkie operacje na danych takie jak zbieranie, przechowywanie, udostępnianie, poprawianie, usuwanie i inne. Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wydaje się, że każdy obawia się, aby jego dane osobowe nie trafiły w niepowołane ręce lub też, aby ktoś nie wykorzystał ich w celu niezgodnym z prawem. Z drugiej jednak strony czy w świecie realnym czy w internecie ciągle ktoś tych danych od nas wymaga w różnych celach i często też świadomie te dane my sami udostępniamy. Z uwagi na powszechność tego zjawiska każdy, kto przetwarza cudze dane osobowe powinien respektować prawem przewidziane wymogi bezpiecznego przetwarzania danych tylko wówczas możliwe będzie zaufanie do przetwarzających i obopólne czerpanie korzyści z przetwarzania.
 
 
 
W parlamencie trwają obecnie prace nad kształtem prawa energetycznego, które zakłada, ze do 2020 r. w każdym gospodarstwie domowym obowiązkowo zostaną zainstalowane tzw. Inteligentne liczniki energii. Jedną z podstawowych funkcji inteligentnego pomiaru jest zdalny odczyt energii oraz wielkości pobieranej mocy. Odczyt taki może być wykonywany z dość dużą częstotliwością  (od kilku do kilkudziesięciu razy w ciągu dnia), co pozwala na zbudowanie niejako przy okazji profili użytkownika w zakresie ilości zużywanej energii i tym samym uzyskiwanie szczegółowych informacji i jego działaniach i zrachowaniach. W przypadku indywidualnych odbiorców energii urządzenie umożliwia wskazanie konkretnej osoby spośród grupy konsumentów, dlatego niepokojące jest to, że  Inteligentne liczniki będą gromadziły dużą ilość informacji dotyczących codziennego zachowania mieszkańców lub użytkowników lokalu a także znajdującego się w tychże lokalach sprzętu technicznego. Na podstawie informacji zbieranych przez nie będzie można  odtworzyć profil osobowy użytkowników zamieszkujących pod danym adresem w zakresie poziomu zużywanej energii ale też stylu życia i zrachowaniach. Brzmi to szokująco? Ależ tak dzięki inteligentnym licznikom będzie możliwe ustalenie jakie urządzenia działają i w jaki sposób i z jaka częstotliwością są wykorzystywane pod danym adresem. Informacje takie należy zaliczyć do danych osobowych jako, ze inteligentne liczniki posiadają niepowtarzalne numery identyfikacyjne a  numery te powiązane są z osoba, na którą wystawiany jest rachunek. W takiej sytuacji urządzenia te tak naprawdę umożliwiają wskazanie konkretnej osoby spośród konsumentów. Powstają pytania w jaki sposób, w jakich celach dane takie będą przetwarzane, jacy będą odbiorcy tych danych, jak takie dane będą chronione. Czy regulacje, których kształtu jeszcze w tej chwili nie znamy zapewnią rzetelność procesu zbierania i przetwarzania danych.

Generalny Inspektor Danych Osobowych zaniepokojony jest poprawką do prawa energetycznego aktualnie procedowaną w sejmie, której uregulowania dotyczące problematyki tzw. Inteligentnych liczników są nie do zaakceptowania z punktu widzenia ochrony danych.

Na aktualnym etapie prac legislacyjnych nie wiadomo jaki schemat zbierania danych pomiarowych i ich przetwarzania w Polsce ma obowiązywać a skoro tak jest to krytycznie należy ocenić regulacje przewidujące przymusowy system inteligentnego pomiaru u odbiorców końcowych. W sytuacji, gdy nie opracowany został system taryf za energię elektryczną motywujący użytkownika do szczególnego oszczędzania energii w określonych przedziałach czasu odpadają argumenty, iż inteligentne liczniki przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej czy obniżenia cen energii.