Poradnik ABI – trzy numery wartościowej informacji

Do nabycia są już dostępne trzy numery Poradnika ABI. Do pierwszego najobszerniejszego numeru Poradnika ABI załączone są wzory najważniejszych dokumentów wymaganych od ABI takie jak plan sprawdzeń, sprawozdanie ze sprawdzenia czy rejestr zbiorów danych osobowych.

Poradniki ABI omawiają też ważne lub kontrowersyjne zagadnienia prawne z zakresu ochrony danych osobowych takie jak na przykład udostępnianie danych osobowych Policji, przetwarzanie danych pracowniczych, dozwolony monitoring pracowników i inne.

Ważną częścią Poradników ABI są też zagadnienia dotyczące reformy ochrony danych osobowych, która została zakończona  w organach UE a która wprowadzi rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych we wszystkich państwach członkowskich UE. W szczególności warto śledzić te zagadnienia, które niebawem będą stanowiły punkt odniesienia dla oceny zgodności przetwarzania danych osobowych.

Kolejny numer 4 Poradnika ABI poświęcony będzie przetwarzaniu danych osobowych w internecie w szczególności zagadnieniom związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną ale także dotyczących przetwarzania danych w portalach społecznościowych jak również zasady prowadzenia marketingu internetowego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do prenumeraty.

Nowy numer Poradnika ABI już dostępny

Kolejny numer Poradnika ABI już jest dostępny. Tym razem poradnik został poświęcony kompleksowemu omówieniu przetwarzania danych osobowych pracowników.

Zdarza się niestety, iż administratorzy danych sądzą, że jeśli zbiór danych osobowych pracowników nie podlega zgłoszeniu to problem mają z głowy. Nic bardziej mylnego, gdyż zwolnienie ze zgłoszenia rejestracji zbioru w GIODO nie oznacza wyłączenia spod reżimu przepisów o ochronie danych osobowych.

Często zbiory danych osobowych to są ogromne bazy danych osobowych pracowników, zawierające nierzadko dane wrażliwe podlegające  szczególnej ochronie prawnej.

Dodatkowo przetwarzanie danych osobowych pracowników w związku z używaniem nowych technologii. Prawie każda firma posiada swoją witrynę internetową, często publikowane są tam dane osobowe pracowników do kontaktów, ale bywa, że i wizerunki pracowników. Bywa, że pracownikowi zostaje powierzone zadanie prowadzenie strony fanowskiej na FB. Są to sytuacje, które wymagają analizy w świetle wymagań prawa ochrony danych osobowych i odpowiedniej ich kwalifikacji w kontekście tych przepisów.

Kolejna kwestia wynikająca z braku świadomości konsekwencji dotyczy braku stosownych upoważnień pracowników do przetwarzania danych osobowych. Należy pamiętać, że udostępnianie danych osobowych osobom nieupoważnionych jest zagrożone odpowiedzialnością karną.

Dodatkowo upoważniając pracowników i odbierając od nich zobowiązanie do poufności zabezpieczamy się na przyszłość przed nielojalnością pracowników. Sytuację, w których pracownicy poprzez bezprawne rozporządzanie informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa narazili pracodawcę na wymierne szkody nie należą do rzadkości. Pracodawcy jednak zapominają, iż zaniedbania formalne uniemożliwiają im późniejsze skuteczne dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem tajemnicy.

Bardzo ciekawą kwestią jest prawo do kontroli pracownika podczas wykonywania pracy w szczególności w zakresie korzystania z telefonu komórkowego czy internetu w celach niezwiązanych z wykonywaną pracą. Jest to o tyle istotna kwestia, że kontrola nie spełniająca wymagań prawnych w tym zakresie naraża pracodawcę na odpowiedzialność karną, cywilną oraz administracyjną wobec pracownika.

Poradnik porusza i rozstrzyga wszystkie kwestie zasygnalizowane powyżej a także wiele innych.

W poradniku omówiona została również bardzo ciekawa instytucja nowego prawa ochrony danych osobowych, które w ramach UE doczekało się finalizacji. Chodzi o prawo do zapomnienia, które poprzez wyrok TS w sprawie przeciwko Google Spain już jest stosowane. Publikacja omawia szczegółowo to nowe prawo.

Zachęcam do lektury wszystkich zainteresowanych.

Spis treści nowego Poradnika ABI znajdziesz TUTAJ.

Ochrona danych osobowych w spółdzielni mieszkaniowej – poradnik

Spółdzielnie mieszkaniowe to administratorzy danych przetwarzający zazwyczaj bardzo duże ilości danych osobowych w związku ze swoją działalnością statutową. Głównym celem działania spółdzielni mieszkaniowej jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

W Spółdzielni znajdują się dane osobowe członków Spółdzielni, osób niebędących członkami, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu znajdującego się w zasobach Spółdzielni, dane osobowe najemców, osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego, dane osobowe kontrahentów, dane osobowe pracowników czy też inne jeszcze dane. Są to min.:

  • dane  identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, numer pesel, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail,
  • informacje dotyczące tytułu prawnego do lokalu (określenie rodzaju prawa do lokalu)
  • informacje związane z rozliczaniem kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz nieruchomości wspólnych,
  • informacje związane z windykacją należności (m.in. wykaz zadłużeń, analiza dłużnika, wezwania do zapłaty, naliczanie odsetek) i inne.

Spółdzielnia przetwarza dane osobowe w zbiorach w szczególności przy pomocy dedykowanych systemów informatycznych. Jako administrator danych spółdzielnia jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Ważną kwestią jest obowiązek zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych czyli obowiązek ich przeszkolenia. Jest to o tyle ważne, że od osób upoważnionych odbierane są oświadczenia o zachowaniu tajemnicy i zapoznaniu z zasadami ochrony danych osobowych wraz z pouczeniem o odpowiedzialności w przypadku niedochowania tajemnicy.

Osoby upoważnione do przetwarzania powinny więc dysponować wiedzą na temat zasad ochrony danych osobowych w spółdzielni. Zapoznanie osób upoważnionych może nastąpić w ramach wewnętrznie prowadzonych szkoleń, przez udostępnienie szkoleń e-learningowych czy dedykowanych spółdzielniom poradników.

W celu spełnienia obowiązku w zakresie zapoznania osób upoważnionych z zasadami ochrony danych zachęcam do zapoznania się z ofertą poradnika “Ochrona danych osobowych w spółdzielniach mieszkaniowych”, który w prosty i przejrzysty sposób omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa ochrony danych osobowych z odniesieniem do branży spółdzielczej.

Szczegółowa oferta tutaj.