Grudzień 2016

O ile oczywiste jest, że rozporządzenie nie przewiduje obowiązku powołania inspektora danych osobowych z zasady dla wszystkich administratorów danych osobowych, to jednak w świetle ostatnich wytycznych Grupy Roboczej art. 29 każda organizacja powinna przeprowadzić analizę, której celem będzie ustalenie czy mimo braku powszechnego obowiązku nie zachodzą w danej organizacji przesłanki oraz okoliczności przemawiające za powołaniem […]